������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
2.26
0.00
0.49
1.77
78.16%
รายจ่ายลงทุน
2
3.49
0.09
0.00
3.40
97.38%
รวม
4
5.76
0.09
0.49
5.17
89.83%
×