������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
2.26
0.00
0.49
1.77
78.23%
รายจ่ายลงทุน
2
3.49
0.09
0.00
3.40
97.38%
รวม
3
5.75
0.09
0.49
5.17
89.86%
×