������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
2
2.79
0.00
1.65
1.14
40.82%
รวม
2
2.79
0.00
1.65
1.14
40.82%
×