วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
2.29
0.00
0.01
2.04
88.82%
รวม
2
2.29
0.00
0.01
2.04
88.82%
×