������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
0.98
0.00
0.04
0.00
0.00%
รายจ่ายลงทุน
1
3.12
0.00
3.12
0.00
0.00%
รวม
3
4.10
0.00
3.16
0.00
0.00%
×