สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
5.94
0.00
0.00
5.94
100.00%
รายจ่ายลงทุน
1
19.82
0.00
13.05
6.77
34.16%
รวม
2
25.77
0.00
13.05
12.72
49.35%
×