���������.��������������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
4
38.11
7.41
0.00
30.70
80.55%
รายจ่ายลงทุน
10
28.62
0.00
28.29
0.33
1.16%
รวม
14
66.74
7.41
28.29
31.03
46.50%
×