���������.��������������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
4
38.11
7.41
0.00
30.70
80.55%
รายจ่ายลงทุน
266
40.72
0.00
33.72
5.87
14.41%
รวม
270
78.83
7.41
33.72
36.57
46.39%
×