���������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
16
9.83
0.00
9.13
0.00
0.00%
รวม
16
9.83
0.00
9.13
0.00
0.00%
×