���������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
4
2.55
0.00
0.00
2.54
99.85%
รวม
4
2.55
0.00
0.00
2.54
99.85%
×