สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
1.51
0.00
0.08
1.06
70.57%
รวม
1
1.51
0.00
0.08
1.06
70.57%
×