���������.������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
1.13
1.04
0.00
0.09
8.15%
รวม
2
1.13
1.04
0.00
0.09
8.15%
×