���������.������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
1.13
0.00
0.01
1.11
98.73%
รวม
2
1.13
0.00
0.01
1.11
98.73%
×