สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.41
0.00
0.04
0.37
91.19%
รายจ่ายลงทุน
1
15.49
0.00
13.63
1.86
12.00%
รวม
2
15.90
0.00
13.67
2.23
14.03%
×