สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.41
0.00
0.00
0.41
100.00%
รายจ่ายลงทุน
1
15.49
0.00
11.77
3.72
24.00%
รวม
2
15.90
0.00
11.77
4.12
25.95%
×