สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
8.36
0.00
0.36
6.92
82.79%
รวม
1
8.36
0.00
0.36
6.92
82.79%
×