���������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
5
1.60
0.00
0.00
0.00
0.00%
รวม
5
1.60
0.00
0.00
0.00
0.00%
×