ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
4.54
0.00
0.00
4.54
100.00%
รายจ่ายลงทุน
5
54.56
0.00
34.07
20.50
37.56%
รวม
7
59.11
0.00
34.07
25.04
42.36%
×