ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
29.33
0.00
0.01
19.41
66.18%
รวม
1
29.33
0.00
0.01
19.41
66.18%
×