��������������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
3.84
0.00
3.05
0.79
20.57%
รวม
2
3.84
0.00
3.05
0.79
20.57%
×