��������������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
3.84
0.00
0.13
3.71
96.61%
รวม
2
3.84
0.00
0.13
3.71
96.61%
×