���������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
1.96
0.00
0.00
1.96
100.00%
รายจ่ายลงทุน
1
0.46
0.00
0.00
0.46
100.00%
รวม
3
2.42
0.00
0.00
2.42
100.00%
×