จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
21
76.10
0.00
44.40
31.70
41.66%
รวม
21
76.10
0.00
44.40
31.70
41.66%
×