จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
21
76.10
0.00
23.46
52.64
69.17%
รวม
21
76.10
0.00
23.46
52.64
69.17%
×