จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
13.48
0.00
0.00
3.04
22.55%
รายจ่ายลงทุน
11
84.08
0.00
0.00
0.00
0.00%
รวม
14
97.56
0.00
0.00
3.04
3.12%
×