��������������������������������������������� (������������������������������������)

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
0.24
0.02
0.17
0.04
17.76%
รายจ่ายลงทุน
192
141.11
10.77
129.63
0.70
0.50%
รวม
195
141.34
10.79
129.81
0.74
0.52%
×