��������������������������������������������� (������������������������������������)

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
0.24
0.00
0.10
0.14
57.08%
รายจ่ายลงทุน
192
141.11
10.77
127.65
2.68
1.90%
รวม
195
141.34
10.77
127.76
2.81
1.99%
×