��������������������������������������������� (������������������������������������)

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
0.24
0.00
0.00
0.24
100.00%
รายจ่ายลงทุน
192
141.11
0.00
12.39
125.75
89.12%
รวม
195
141.34
0.00
12.39
125.99
89.14%
×