��������������������������������������������� (������������������������������������)

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
21
76.10
0.00
34.66
41.44
54.45%
รวม
21
76.10
0.00
34.66
41.44
54.45%
×