องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
133
65.33
0.00
1.48
63.85
97.74%
รวม
133
65.33
0.00
1.48
63.85
97.74%
×