������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
53
32.78
0.17
25.50
7.11
21.69%
รายจ่ายลงทุน
5
40.41
0.00
21.32
19.08
47.23%
รวม
58
73.18
0.17
46.82
26.19
35.79%
×