������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
7.11
0.00
0.00
7.11
100.00%
รายจ่ายลงทุน
57
66.07
0.00
0.17
65.91
99.75%
รวม
58
73.18
0.00
0.17
73.02
99.77%
×