������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
133
65.33
0.00
65.33
0.00
0.00%
รวม
133
65.33
0.00
65.33
0.00
0.00%
×