������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
133
65.33
0.00
53.40
11.93
18.26%
รวม
133
65.33
0.00
53.40
11.93
18.26%
×