เทศบาลเมืองมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
2
6.86
0.00
0.00
0.00
0.00%
รวม
2
6.86
0.00
0.00
0.00
0.00%
×