���������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
10
4.07
4.07
0.00
0.00
0.00%
รายจ่ายลงทุน
4
15.97
0.00
15.08
0.89
5.57%
รวม
14
20.04
4.07
15.08
0.89
4.44%
×