���������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
14
20.04
0.00
4.42
15.61
77.93%
รวม
14
20.04
0.00
4.42
15.61
77.93%
×