���������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
14
20.04
0.00
0.18
19.86
99.10%
รวม
14
20.04
0.00
0.18
19.86
99.10%
×