���������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
14
20.04
0.00
0.01
20.03
99.94%
รวม
14
20.04
0.00
0.01
20.03
99.94%
×