เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2565

รายจ่ายประจำ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
3
0.06
0.00
0.06
0.00
0.00%
2
สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
3
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
12
5.18
0.00
2.69
2.36
45.66%
4
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
1
0.41
0.00
0.04
0.37
91.19%
5
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
1
0.01
0.00
0.00
0.01
99.86%
6
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
2
6.36
0.00
0.00
6.36
100.00%
7
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
1
5.94
0.00
0.00
5.94
100.00%
8
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
2
4.54
0.00
0.00
4.54
100.00%
9
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
1
4.31
0.00
0.00
4.31
100.00%
10
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
1
0.26
0.00
0.00
0.26
100.00%
11
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
1
0.20
0.00
0.00
0.20
100.00%
12
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
1
0.04
0.00
0.00
0.04
100.00%
13
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
1
0.02
0.00
0.00
0.02
100.00%
14
โรงพยาบาลมุกดาหาร
1
0.01
0.00
0.00
0.01
100.00%
15
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
1
0.01
0.00
0.00
0.01
100.00%
16
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
รวม
31
27.36
0.00
2.78
24.45
89.35%
×