เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

รายจ่ายประจำ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
12
5.52
0.00
4.16
0.87
15.69%
2
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
3
2.44
0.00
0.93
1.51
61.80%
3
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
3
0.02
0.00
0.01
0.01
63.00%
4
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
1
0.42
0.00
0.11
0.31
74.09%
5
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
3
3.84
0.00
0.00
3.84
100.00%
6
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
2
2.45
0.00
0.00
2.45
100.00%
7
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
1
0.44
0.00
0.00
0.44
100.00%
8
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
2
0.10
0.00
0.00
0.10
100.00%
9
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
1
0.06
0.00
0.00
0.06
100.00%
10
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
1
0.06
0.00
0.00
0.06
100.00%
11
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
1
0.05
0.00
0.00
0.05
100.00%
12
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
1
0.05
0.00
0.00
0.05
100.00%
13
สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร
1
0.03
0.00
0.00
0.03
100.00%
14
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
1
0.02
0.00
0.00
0.02
100.00%
15
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
3
0.02
0.00
0.00
0.02
100.00%
16
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
2
0.01
0.00
0.00
0.01
100.00%
17
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
1
0.01
0.00
0.00
0.01
100.00%
18
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
รวม
40
15.55
0.00
5.20
9.85
63.35%
×