เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

รายจ่ายประจำ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
3
13.48
0.00
0.00
3.04
22.54%
2
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
1
29.33
0.00
0.01
19.41
66.17%
3
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
2
1.08
0.00
0.01
0.73
67.64%
4
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
1
1.76
0.00
0.50
1.21
68.94%
5
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
8
33.12
0.00
0.00
23.01
69.46%
6
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
1
0.43
0.00
0.07
0.30
69.46%
7
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
1
1.51
0.00
0.08
1.06
70.57%
8
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
2
1.07
0.00
0.05
0.77
71.94%
9
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
1
1.63
0.00
0.34
1.20
73.85%
10
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
1
1.60
0.00
0.35
1.25
78.10%
11
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
1
1.34
0.00
0.02
1.05
78.27%
12
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
1
0.71
0.00
0.07
0.56
79.17%
13
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
1
8.36
0.00
0.36
6.92
82.78%
14
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
2
2.29
0.00
0.01
2.04
88.82%
15
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
2
2.82
0.00
0.00
2.76
97.83%
รวม
28
100.52
0.00
1.86
65.30
64.96%
×