เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
1
9.43
0.00
9.43
0.00
0.00%
2
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
1
2.84
0.00
2.84
0.00
0.00%
3
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
3
37.46
0.00
37.41
0.05
0.13%
4
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
4
2.52
0.00
2.51
0.01
0.40%
5
โครงการชลประทานมุกดาหาร
5
139.35
0.00
135.75
3.59
2.57%
6
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
74
13.35
0.00
11.99
0.87
6.48%
7
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
1
19.10
0.00
17.84
1.26
6.59%
8
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
5
34.66
0.00
30.90
3.76
10.84%
9
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
1
4.67
0.00
3.97
0.70
15.00%
10
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
2
5.69
0.00
4.80
0.89
15.61%
11
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
7
12.72
0.00
10.40
2.20
17.30%
12
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
50
110.39
0.00
84.39
26.21
23.74%
13
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
2
1.44
0.00
1.00
0.44
30.56%
14
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
1
16.83
0.00
10.77
6.06
36.00%
15
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
2
6.15
0.00
3.93
2.22
36.07%
16
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
26
85.20
0.00
51.50
33.70
39.55%
17
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
9
21.60
0.00
12.94
8.66
40.10%
18
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
1
0.42
0.00
0.11
0.31
74.09%
19
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
6
33.38
0.00
5.75
27.64
82.78%
20
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
2
2.45
0.00
0.00
2.45
100.00%
21
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
2
0.10
0.00
0.00
0.10
100.00%
22
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
1
0.06
0.00
0.00
0.06
100.00%
23
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
1
0.06
0.00
0.00
0.06
100.00%
24
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
1
0.05
0.00
0.00
0.05
100.00%
25
สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร
1
0.03
0.00
0.00
0.03
100.00%
26
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
1
0.02
0.00
0.00
0.02
100.00%
27
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
3
0.02
0.00
0.00
0.02
100.00%
28
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
2
0.01
0.00
0.00
0.01
100.00%
29
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
1
0.01
0.00
0.00
0.01
100.00%
30
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
รวม
217
560.02
0.00
438.23
121.39
21.67%
×