เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
3
29.99
0.00
0.00
0.00
0.00%
2
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
2
6.86
0.00
0.00
0.00
0.00%
3
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
14
97.56
0.00
0.00
3.04
3.11%
4
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
1
29.33
0.00
0.01
19.41
66.17%
5
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
17
34.03
0.00
0.67
23.01
67.61%
6
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
2
1.08
0.00
0.01
0.73
67.64%
7
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
1
1.76
0.00
0.50
1.21
68.94%
8
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
1
0.43
0.00
0.07
0.30
69.46%
9
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
1
1.51
0.00
0.08
1.06
70.57%
10
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
2
1.07
0.00
0.05
0.77
71.94%
11
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
1
1.63
0.00
0.34
1.20
73.85%
12
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
1
1.60
0.00
0.35
1.25
78.10%
13
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
1
1.34
0.00
0.02
1.05
78.27%
14
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
1
0.71
0.00
0.07
0.56
79.17%
15
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
1
8.36
0.00
0.36
6.92
82.78%
16
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
2
2.29
0.00
0.01
2.04
88.82%
17
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
2
2.82
0.00
0.00
2.76
97.83%
รวม
53
222.36
0.00
2.53
65.30
29.36%
×