เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2565

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
1
15.49
0.00
11.77
3.72
24.00%
2
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
1
19.82
0.00
13.05
6.77
34.16%
3
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
5
54.56
0.00
34.07
20.50
37.56%
4
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
70
4.00
0.00
1.64
2.35
58.88%
5
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
21
76.10
0.00
23.46
52.64
69.16%
6
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
3
8.11
0.00
0.49
6.13
75.65%
7
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
53
108.02
0.00
16.74
86.06
79.67%
8
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
133
65.33
0.00
1.48
63.85
97.74%
9
โครงการชลประทานมุกดาหาร
1
0.27
0.00
0.00
0.27
98.23%
10
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
2
13.23
0.00
0.00
13.23
100.00%
11
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
2
10.82
0.00
0.00
10.82
100.00%
12
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
2
2.79
0.00
0.00
2.79
100.00%
13
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
1
1.20
0.00
0.00
1.20
100.00%
รวม
295
379.74
0.00
102.70
270.33
71.18%
×