เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
2
37.41
0.00
37.41
0.00
0.00%
2
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
1
9.43
0.00
9.43
0.00
0.00%
3
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
62
7.83
0.00
7.83
0.00
0.00%
4
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
1
2.84
0.00
2.84
0.00
0.00%
5
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
1
2.50
0.00
2.50
0.00
0.00%
6
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
1
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00%
7
โครงการชลประทานมุกดาหาร
5
139.35
0.00
135.75
3.59
2.57%
8
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
1
19.10
0.00
17.84
1.26
6.59%
9
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
5
34.66
0.00
30.90
3.76
10.84%
10
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
1
4.67
0.00
3.97
0.70
15.00%
11
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
2
5.69
0.00
4.80
0.89
15.61%
12
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
7
12.72
0.00
10.40
2.20
17.30%
13
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
50
110.39
0.00
84.39
26.21
23.74%
14
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
6
17.76
0.00
12.94
4.82
27.14%
15
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
1
16.83
0.00
10.77
6.06
36.00%
16
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
2
6.15
0.00
3.93
2.22
36.07%
17
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
23
82.76
0.00
50.56
32.20
38.90%
18
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
6
33.38
0.00
5.75
27.64
82.78%
รวม
177
544.47
0.00
433.02
111.54
20.48%
×