เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
11
84.08
0.00
0.00
0.00
0.00%
2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
3
29.99
0.00
0.00
0.00
0.00%
3
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
2
6.86
0.00
0.00
0.00
0.00%
4
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
9
0.91
0.00
0.67
0.00
0.00%
รวม
25
121.84
0.00
0.67
0.00
0.00%
×