เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2563

���������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
21
66.21
0.00
0.00
66.21
100.00%
2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
4
6.82
0.00
0.00
6.82
100.00%
3
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
1
4.85
0.00
0.00
4.85
100.00%
4
โรงพยาบาลมุกดาหาร
2
3.53
0.00
0.00
3.53
100.00%
5
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
1
2.70
0.00
0.00
2.70
100.00%
6
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
1
2.45
0.00
0.00
2.45
100.00%
7
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
1
1.30
0.00
0.00
1.30
100.00%
8
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร
2
0.32
0.00
0.00
0.32
100.00%
9
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
1
0.30
0.00
0.00
0.30
100.00%
10
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
1
0.27
0.00
0.00
0.27
100.00%
11
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
1
0.25
0.00
0.00
0.25
100.00%
12
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
1
0.21
0.00
0.00
0.21
100.00%
13
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
1
0.13
0.00
0.00
0.13
100.00%
14
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
1
0.12
0.00
0.00
0.12
100.00%
15
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
1
0.11
0.00
0.00
0.11
100.00%
16
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
1
0.02
0.00
0.00
0.02
100.00%
17
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
4
0.53
0.00
0.00
0.53
99.81%
18
โครงการชลประทานมุกดาหาร
7
11.16
0.10
0.00
11.06
99.10%
19
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4
36.95
0.33
0.00
36.62
99.09%
20
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
159
30.46
0.26
2.06
28.15
92.39%
21
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
1
1.21
0.00
0.12
1.09
90.00%
22
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
3
6.68
0.00
0.68
6.00
89.85%
23
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
34
18.97
0.07
2.02
16.88
88.99%
24
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
84
136.26
26.30
0.00
109.62
80.44%
25
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
372
245.93
0.89
76.96
168.08
68.34%
26
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
3
38.95
18.05
15.68
5.22
13.39%
27
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
1
0.02
0.00
0.02
0.00
0.00%
28
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
1
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00%
รวม
714
616.73
46.02
97.54
472.84
76.66%
×