เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2564

���������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
โครงการชลประทานมุกดาหาร
5
22.97
1.83
0.58
20.56
89.53%
2
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
159
191.25
38.26
0.00
152.99
79.99%
3
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
15
69.52
0.57
25.75
43.20
62.14%
4
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
50
28.05
0.90
12.20
14.95
53.28%
5
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
3
12.73
0.00
11.56
1.17
9.19%
6
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
195
141.34
0.79
128.55
12.01
8.49%
รวม
427
465.86
42.35
178.63
244.88
52.56%
×