เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2564

���������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
1
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00%
2
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
1
2.47
0.00
2.24
0.22
9.12%
3
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
3
12.73
0.00
7.77
4.96
38.99%
4
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
4
8.68
0.00
4.45
4.23
48.72%
5
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
195
149.33
0.00
50.81
96.90
64.89%
6
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
2
1.03
0.00
0.29
0.74
72.13%
7
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
17
85.78
0.00
23.71
62.08
72.36%
8
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
2
0.90
0.00
0.24
0.67
73.92%
9
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
2
1.13
0.00
0.29
0.83
74.03%
10
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
2
0.90
0.00
0.23
0.67
74.18%
11
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
3
1.01
0.00
0.25
0.76
75.45%
12
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
3
1.85
0.00
0.42
1.42
77.04%
13
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
14
20.04
0.00
4.42
15.61
77.92%
14
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
2
1.03
0.00
0.22
0.81
78.37%
15
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
2
0.94
0.00
0.20
0.75
79.10%
16
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
50
30.55
0.00
6.07
24.24
79.34%
17
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
2
0.56
0.00
0.11
0.45
80.00%
18
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
2
0.21
0.00
0.04
0.17
80.55%
19
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
2
1.04
0.00
0.20
0.83
80.62%
20
สนง.ประมงจังหวัด
2
1.03
0.00
0.20
0.83
80.78%
21
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
3
1.26
0.00
0.24
1.02
81.07%
22
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
2
0.94
0.00
0.16
0.79
83.22%
23
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
3
1.70
0.00
0.25
1.45
85.27%
24
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
2
0.94
0.00
0.11
0.83
88.58%
25
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
3
0.94
0.00
0.10
0.84
89.36%
26
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
9
2.14
0.00
0.16
1.98
92.53%
27
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
159
191.25
0.00
12.39
178.86
93.52%
28
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
7
0.74
0.00
0.01
0.70
95.02%
29
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
3
5.75
0.00
0.00
5.66
98.40%
30
โครงการชลประทานมุกดาหาร
6
22.97
0.00
0.23
22.74
99.00%
31
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
58
73.18
0.00
0.17
73.02
99.77%
32
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2
4.64
0.00
0.00
4.63
99.77%
33
โรงพยาบาลมุกดาหาร
4
2.55
0.00
0.00
2.54
99.85%
34
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
2
16.22
0.00
0.00
16.22
100.00%
35
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
1
10.32
0.00
0.00
10.32
100.00%
36
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
2
3.84
0.00
0.00
3.84
100.00%
37
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
2
3.16
0.00
0.00
3.16
100.00%
38
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
3
2.42
0.00
0.00
2.42
100.00%
39
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
3
0.35
0.00
0.00
0.35
100.00%
40
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
2
0.34
0.00
0.00
0.34
100.00%
41
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
1
0.32
0.00
0.00
0.32
100.00%
42
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
1
0.26
0.00
0.00
0.26
100.00%
43
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
1
0.13
0.00
0.00
0.13
100.00%
44
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
1
0.07
0.00
0.00
0.07
100.00%
45
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
1
0.04
0.00
0.00
0.04
100.00%
รวม
592
667.69
0.00
115.97
549.73
82.33%
×