เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2564

���������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
1
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00%
2
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
1
2.47
0.00
1.49
0.97
39.41%
3
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
17
85.78
0.00
22.27
63.52
74.04%
4
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
50
30.55
0.00
3.57
26.78
87.65%
5
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
195
141.34
0.00
12.39
125.99
89.13%
6
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
2
0.94
0.00
0.10
0.84
89.20%
7
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
3
1.84
0.00
0.13
1.70
92.74%
8
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
7
0.74
0.00
0.01
0.70
95.02%
9
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
2
0.94
0.00
0.04
0.91
96.06%
10
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
159
191.18
0.00
5.53
185.65
97.10%
11
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
3
1.01
0.00
0.03
0.98
97.24%
12
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
3
5.75
0.00
0.00
5.66
98.40%
13
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
2
1.04
0.00
0.02
1.02
98.44%
14
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
3
1.26
0.00
0.02
1.24
98.60%
15
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
3
1.70
0.00
0.02
1.68
98.61%
16
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
2
1.13
0.00
0.01
1.11
98.72%
17
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
2
0.90
0.00
0.01
0.89
98.75%
18
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
2
0.90
0.00
0.01
0.89
98.86%
19
โครงการชลประทานมุกดาหาร
6
22.97
0.00
0.23
22.74
99.00%
20
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
9
2.13
0.00
0.01
2.12
99.34%
21
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
2
0.56
0.00
0.00
0.56
99.43%
22
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
58
73.18
0.00
0.17
73.02
99.77%
23
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2
4.64
0.00
0.00
4.63
99.77%
24
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
4
8.68
0.00
0.01
8.66
99.83%
25
โรงพยาบาลมุกดาหาร
4
2.55
0.00
0.00
2.54
99.85%
26
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
14
20.04
0.00
0.01
20.03
99.94%
27
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
2
16.22
0.00
0.00
16.22
100.00%
28
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
3
12.73
0.00
0.00
12.73
100.00%
29
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
1
10.32
0.00
0.00
10.32
100.00%
30
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
2
3.84
0.00
0.00
3.84
100.00%
31
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
2
3.16
0.00
0.00
3.16
100.00%
32
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
3
2.42
0.00
0.00
2.42
100.00%
33
สนง.ประมงจังหวัด
2
1.02
0.00
0.00
1.02
100.00%
34
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
2
1.02
0.00
0.00
1.02
100.00%
35
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
2
0.99
0.00
0.00
0.99
100.00%
36
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
2
0.93
0.00
0.00
0.93
100.00%
37
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
3
0.91
0.00
0.00
0.91
100.00%
38
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
3
0.35
0.00
0.00
0.35
100.00%
39
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
2
0.34
0.00
0.00
0.34
100.00%
40
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
1
0.32
0.00
0.00
0.32
100.00%
41
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
1
0.26
0.00
0.00
0.26
100.00%
42
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
2
0.20
0.00
0.00
0.20
100.00%
43
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
1
0.13
0.00
0.00
0.13
100.00%
44
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
1
0.07
0.00
0.00
0.07
100.00%
45
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
1
0.04
0.00
0.00
0.04
100.00%
รวม
592
659.51
0.00
46.10
610.10
92.50%
×