เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2565

���������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
3
0.06
0.00
0.06
0.00
0.00%
2
สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
133
65.33
0.00
53.40
11.93
18.26%
4
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2
15.90
0.00
11.77
4.12
25.94%
5
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
2
25.77
0.00
18.06
7.71
29.92%
6
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
7
59.11
0.00
17.30
23.67
40.03%
7
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
3
8.11
0.00
4.21
3.90
48.14%
8
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
3
11.02
0.00
5.62
5.40
49.00%
9
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
21
76.10
0.00
34.66
41.44
54.45%
10
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
2
2.79
0.00
1.14
1.65
59.02%
11
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
82
9.17
0.00
2.52
6.58
71.69%
12
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
53
108.02
0.00
28.03
79.99
74.05%
13
โครงการชลประทานมุกดาหาร
1
0.27
0.00
0.00
0.27
98.23%
14
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
1
0.01
0.00
0.00
0.01
99.86%
15
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
2
13.23
0.00
0.00
13.23
100.00%
16
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
2
6.36
0.00
0.00
6.36
100.00%
17
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
1
4.90
0.00
0.00
4.90
100.00%
18
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
1
1.20
0.00
0.00
1.20
100.00%
19
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
1
0.26
0.00
0.00
0.26
100.00%
20
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
1
0.04
0.00
0.00
0.04
100.00%
21
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
1
0.02
0.00
0.00
0.02
100.00%
22
โรงพยาบาลมุกดาหาร
1
0.01
0.00
0.00
0.01
100.00%
23
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
1
0.01
0.00
0.00
0.01
100.00%
24
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
รวม
326
407.70
0.00
176.77
212.71
52.17%
×